NAGRADNI KONKURS – Samouprava Srba u Mađarskoj u saradnji sa Srpskim institutom raspisuje za 2020. godinu

Samouprava Srba u Mađarskoj u saradnji sa Srpskim institutom raspisuje za 2020. godinu

NAGRADNI KONKURS

za sakupljanje srpske jezičke, zavičajnoistorijske i etnološke građe u Mađarskoj.

 1. A) Konkurisati mogu privatna (fizička) lica ili njihove grupe koje imaju svog predstavnika, potpisnika konkursnog rada. Podnosilac konkursa treba da je odrasla osoba (punoletno lice), mađarski državljanin ili – ako nema mađarsko državljnastvo – da raspolaže stalnim prebivalištem (useljeničkim statusom) u Mađarskoj.
  B) Konkursni rad mogu da podnesu individualno ili grupno i učenici srednjih škola i viših razreda osnovne škole. Ukoliko učenici podnose svoj konkurs uz pomoć školskog mentora u konkursu treba da se navedu i podaci nastavnika, profesora ili drugog mentora – odrasle osobe koja je radila sa učenicima na konkursnom radu, a ako je uz pomoć mentora ostvaren grupni učenički rad, formalan podnosilac konkursa je mentor.
 2. Konkurisati se može radovima u kojima se donosi, predstavlja i obrađuje sakupljena građa iz neke od sledećih tematskih oblasti:
  a) stari i savremeni lokalni srpski geografski, topografski nazivi (nazivi ulica, trgova, delova naselja, delova atara naselja, nazivi puteva, geografskih formacija u okolini naselja, salaša, okolnih naselja itd.) u jednom naselju u Mađarskoj gde su nekada živeli Srbi ili gde i sada žive Srbi
  b) stara i savremena prezimena srpskih porodica u jednom naselju u Mađarskoj
  v)stari i savremeni porodični i lični nadimci srpskih porodica i njihovih članova u jednom naselju u Mađarkoj
  g) tradicionalna i savremena imena od milja Srba u jednom naselju u Mađarskoj
  d) stari i savremeni lokalizmi u govoru Srba u jednom naselju u Mađarskoj (Pod lokalizmom ovde podrazumevamo reči, izraze, gramatičke oblike, uzrečice koji se smatraju različitim od standarda i/ili specifičnim, karakterističnim za dato naselje ili grupu naselja.)
  đ) fotodokumentovanje nepokretnog srpskog materijalnog nasleđa i srpskih javnih natpisa u jednom naselju u Mađarskoj.
 3. Detaljno uputstvo za obradu i dokumentovanje prikupljene građe se nalazi na sajtu Srpskog instituta i Samouprave Srba u Mađarskoj. Uputstvo se može dobiti i lično u kancelariji Samouporave (adresa: Budimpešta, ul. Mikše Falka br. 3.) ili Instituta (adresa: Tekelijanum – Budimpešta, ul. Vreš Palne br. 19.) u radno vreme ili se može zatražiti od Samouprave ili Instituta da se poštom dostave.
 4. Pismeni konkursni radovi treba da se podnesu na papiru, poštom, na adresu: Samouprava Srba u Mađarskoj (Szerb Országos Önkormányzat), 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.) Na kovertu obavezno napisati: „konkurs u oblasti istraživanja“. Fotografski radovi treba da se podnesu u obliku fotografija na papiru dimenzija najmanje: 9×13 cm i digitalno na adekvatnom nosaču, digitalnog obima najmanje 1 Mb. Audio-snimci se isto podnose u digitalnoj formi.
 5. Konkursi treba da se podnesu šifrovano. Na konursni rad i na poštansku kovertu treba napisati šifru, kao i na manju zatvorenu kovertu u koju treba staviti popunjeni i potpisani konkursni formular sa ličnim podacima podnosioca konkursa. Lični podaci se obavezno daju popunjavanjem konkursnog formulara koji se može preuzeti sa sajta Samouprave ili Instituta, ili se može dobiti u kancelariji Samouprave i Instituta. Mala zatvorena koverta sa podacima podnosioca konkursa se stavlja u poštansku kovertu pored konkursnog rada. Ako je konkursni rad izradila grupa ljudi, onda se u koverti sa ličnim podacima navode podaci svih članova grupe uz naznaku predstavnika grupe.
 6. Isti podnosilac konkursa može da podnese i više konkursa u različitim tematskim oblastima (a, b, v, g, d, đ), odnosno sa prikupljenom građom iz više naselja (makar i u istoj tematskoj oblasti).
 7. Konkursna dokumentacija treba da sadrži: (a) Konkursni rad sa šifrom, sastavljen prema detaljnim uputstvima, (b) popunjeni i potpisani konkursni formular u zatvorenoj manjoj koverti sa naznačenom šifrom spolja. Ako je konkursni rad delo grupe ljudi, onda za svakog člana treba da se popuni poseban formular sa naznakom da li se radi o članu ili predstavniku grupe. (Napomena: za tematsku oblast sakupljanja etnogafske, zavičajnoistorijske i lingvističke građe koristi se poseban formular, različit od onog za konkurse u oblasti kulturnih manifestacija.)
 8. Rok za podnošenje konkursa je 23. novembar 2020. do 24:00 časa. (Do ovog roka treba da se konkursna dokumentacija stavi na poštu.

Vrednovanje i nagrađivanje konkursnih radova:

 1. Konkursi sa nepotpunom dokumentacijom ili nešifrovani konkursi, odnosno konkursi podneti posle naznačenog roka se ne razmatraju i ne vrednuju.
 2. Podnosioci konkursa će dobiti potvrdu od Samouprave u roku od dva dana po prispeću konkursnog rada. Posle provere konkursne dokumentacije Samouprava će obavestiti podnosioca da li će se rad vrednovati ili zbog nedostataka navedenih u prethodnoj tački neće biti razmatran.
 3. Šifrovane konkursne radove će vrednovati tročlana stručna komisija formirana od strane Srpskog instituta, sastavljena od etnologa i lingvista i dati predlog za nagrađivanje. Radovi će se vrednovati na osnovu količine i vrednosti sakupljene građe, kao i na osnovu kvaliteta obrade i prezentovanja ove građe. Detaljniji aspekti vrednovanja se nalaze u detaljnom uputstvu za izradu konkursnih radova.
 4. U zavisnosti od broja i kvaliteta pristiglih radova dodeliće se prve, druge i treće nagrade, kao i pohvale uz odgovarajuće novčane nagrade. Za nagrađivanje učeničkih i studentskih radova formiraće se posebne kategorije nagrada. Nagradni fond u ovom raspisu konkursa iznosi bruto milion forinti koja suma se po potrebi može dopuniti i povećati.
 5. Odluku o nagradama donosi Odbor za kulturu Samouprave Srba u Mađarskoj na osnovu predloga stručne komisije koja je vrednovala radove. Rok za donošenje odluke je 10. decembar 2020. Rezultati konkursa će se objaviti na sajtu Samouprave, Instituta i SNN-a do 18. decembra 2020, kao i u narednom broju SNN-a, u štampanoj formi. Podnosioci konkursa će takođe biti blagovremeno mejlom i/ili poštom obavešteni o rezultatu njihovog konkursa. Isplate nagrada će se izvršiti do 31. decembra 2020. godine.
 6. Sakupljena građa obrađena u konkursnim radovima će se uvrstiti u baze podataka o Srbima u Mađarskoj koje sastavlja Srpski institut, uz navođenje izvora (podnosilaca radova). Najbolji radovi će se objaviti u posebnoj publikaciji.

Ovaj konkurs je objavljen u skladu sa pravilnikom Samouprave Srba u Mađarskoj za sufinansiranje i finansiranje prihvaćenim odlukom Skupštine SSM broj 108/2019 (21.VI 2019).

Informacije u vezi sa konkursom se mogu dobiti od:

 • Nikole Čupića, referenta Samouprave za konkurse (tel.: +36-30231-3301, mejl: csupics.nikola.ssm@gmail.com)
 • Sofije Kaplan, saradnice Instituta +36-1-782-1639, szofia.kaplan@srpskiinstitut.hu

Preuzmite dokumente u PDF formatu: